Pri obvezni temi Slovensko nacionalno oblikovanje dijaki/dijakinje:

 • raziščejo posamezne etape nacionalnega oblikovanja;
 • ocenijo dosežke posameznih obdobij glede na aktualen položaj slovenskega naroda;
 • primerjajo značilnosti različnih političnih strank in političnih konceptov;
 • raziščejo gospodarski položaj slovenskih dežel;
 • ključne dogodke in pojave iz slovenske zgodovine 19. stoletja umestijo v ustrezen zgodovinski čas in prostor;
 • razvijajo spretnost zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presodijo njihovo uporabno vrednost;
 • oblikujejo svoje zaključke, mnenja, stališča, interpretacije;
 • analizirajo multiperspektivne zgodovinske vire in ob njih razvijajo sposobnost samostojnega izbiranja in odločanja;
 • razvijajo sposobnost različnih oblik komunikacije;
 • razvijajo socialne spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja;
 • razvijajo pozitiven odnos o pomenu spoštovanja človekovih pravic, enakosti in demokracije;
 • razvijajo pozitiven odnos do oblikovanja slovenske narodne identitete in razvoja državnosti.

Ključni koncepti, ideje:

Liberalni in konservativni krogi, ilirizem, politični program, slogaštvo, nacionalizem, germanizacija, izseljevanje, slovenske politične stranke/tabori, jugoslovanska ideja.

Naloge na delovni listih so sestavljene na minimalni, temeljni in višji zahtevnosti ravni, označene so z različnimi barvami, in sicer:

Standard znanja
Rdeče minimalni nivo, ki je pogoj za pozitivno oceno 2.
Modro temeljni nivo, ki ga doseže večina dijakov za oceni 3 ali 4.
Zeleno višji nivo, ki ga dosežejo učno prizadevnejši dijaki za oceni 4 ali 5.

Pred začetkom učenja in izpolnjevanja delovnih listov lahko ugotovite svoje predznanje s pomočjo tabele V (kaj že vem) Ž (kaj se želim naučiti) in po koncu učenja izpolnite še N (kaj sem se naučil/-a).

Svoje učenje pa lahko načrtujete tudi s pomočjo zavihka Moje učenje v eListovniku, kamor lahko oddate rešene delovne liste, obrazce za samopreverjanje znanja, izpolnjeno tabelo VŽN, refleksije in druge dokaze učenja. Njegova uporaba je brezplačna, treba se je le registrirati, najdete ga na povezavi tukaj.

V nadaljevanju sledijo učni sklopi obvezne teme Slovensko nacionalno oblikovanje. Pri vsakem učnem sklopu je delovni list z nalogami, ki jih je treba rešiti, viri, ki se jih lahko uporabi pri učenju, razložene so strategije uspešnega učenja zgodovine, na koncu pa še pričakovani dosežki, ki so zapisani v obliki semaforja. Semafor omogoča samopreverjanje znanja učnega sklopa. Znanje pa se še dodatno samopreveri s pomočjo opisnih kriterijev. Razmislek o kakovosti znanja in uspešnosti učenja omogočajo vprašanja za refleksijo.

2_Viri in strategije​

Učni sklopi Delovni list belo Viri in strategije belo Dosezki in kriteriji belo
 1. Začetki slovenskega nacionalnega oblikovanja  1_Delovni list  1_Viri in strategije  1_Pricakovani dosezki, kriteriji
 2. Ideje slovenskih izobražencev v prvi polovici 19. stoletja  2_Delovni list  2_Viri in strategije  2_Pricakovani dosezki, kriteriji
 3. Marčna revolucija  3_Delovni list  3_Viri in strategije  3_Pricakovani dosezki, kriteriji
 4. Spremembe v času ustavne dobe  4_Delovni list  4_Viri in strategije  4_Pricakovani dosezki, kriteriji
 5. Krepitev narodne zavesti v drugi polovici 19. stoletja  5_Delovni list  5_Viri in strategije  5_Pricakovani dosezki, kriteriji
 6. Nastanek političnih strank  6_Delovni list  6_Viri in strategije  6_Pricakovani dosezki, kriteriji
 7. Novi politični koncepti ob koncu 19. stoletja  7_Delovni list  7_Viri in strategije  7_Pricakovani dosezki, kriteriji
 8. Zgodnja industrializacija  8_Delovni list  8_Viri in strategije  8_Pricakovani dosezki, kriteriji
 9. Gospodarski in družbeni razvoj v drugi polovici 19. stoletja  9_Delovni list  9_Viri in strategije  9_Pricakovani dosezki, kriteriji
10. Agrarna kriza in izseljevanje  10_Delovni list  10_Viri in strategije  10_Pricakovani dosezki, kriteriji